Svadobné fotenie

Do jedného dňa od vyplnenia tohto formulára vám pošlem cenovú ponuku na fotenie podľa vašich predstáv. Vyplnenie formulára nie je záväzná objednávka.

Meno a priezvisko
Váš e-mail (pozor na správnosť!!!)
Mobil
Termín svadby
Miesto svadby
Čo sa bude fotiť:
Váš rozpočet na fotografa (eur)
Iné požiadavky, pripomienky
Kde ste sa o mne dozvedeli?
V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č.18/2018 z.z.o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Týmto udeľujem spoločnosti ERISUN s.r.o., Hôrka nad Váhom 81, 916 32 Hôrka nad Váhom, IČO: 50096923, ako prevádzkovateľovi osobných údajov Súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov: meno a priezvisko, trvalé bydlisko, emailová adresa a telefónne číslo. Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu.